බෙලෙකා:ක්‍රශ් එකක් වගේ මෙව්වා එකක්….

1470304_581559035248230_1654151581_n

ඉරිතැලුණු පොළොවට වැටෙන,
පුංචි දිය බිඳිත්තකට,
ඉඩෝරයම මකන්න බැරි වුනාට,
මිනිස්සුන්ට බලාපොරොත්තුවක් දෙන්න පුලුවන්….
ජීවත් වෙන්නට…
ඒ වගේම….
එක නියඟයක අවසනයත්,
තවත් නියඟයක ආරම්භයත්,
වෙන් කරන සීමාව,
අන්න ඒ,
පුංචි දියබිඳිත්ත ම,
වෙන්නත් පුලුවන්…..

Posted on 2014 July 28, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: