බෙලෙකා : යන්නම්

 

Tears

 

රෑ අහසට සඳ කෙතරම් ආදරේ කලත්
සුදු පෙණකැටි මහ මුහුදට ලං වුනා වුනත්
ඔය නෙතඟින් ගැලු සෙනෙහස හදට ලං කරන්
ඈත් වෙලා යන්නම් මම කඳුලු පිරි නෙතින්

 

දකින දකින පෙම්වතුන්ව පෙනේ අප ලෙසින්
ඇහෙන ඇහෙන හැම වදනම ඇසේ නුඹ ලෙසින්
සිතට දැනෙන හැම හීනෙම නතර වෙයි නුඹෙන්
අතහරිනෙමි එගොඩ තියා නුඹෙ සුසුදු අතින්

 

හැම හීනෙම හිතුවේ නුඹ ලඟින් ඉන්නටයි
හැම දුකක්ම මගේ කරන් නුඹ සනසන්නයි
නෙතින් ගැලූ හැම කඳුලම පිහුවෙ මං තමයි
නැහැ දැනුනේ මටත් වඩා ඔහු ලඟින් බවක්

 

හැම රැයකම හිත හඬන්නෙ ඔය නමින් තවත්
හිතුනේ නැහැ දැනෙනකන්ම තෙවැන්නා බවක්
හිත අවසර දෙන්නේ නැහැ ඉන්න මට උණුහුමට
ඔබ තනියර මා යනවා පුරුදු තනිකමින්

Posted on 2014 July 30, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: