අලුත් කෙල්ලට….

ඒකි ගිය එක රිදුන තමයි..
හැබැයි එදා රිදුනට..
අද මට සතුටුයි…
මොකද,
ඒකි එදා නොගිය නම්,
අද මට ඔයාව හම්බවෙන්නෙ නැති නිසා..
එහෙම නැතුව,
වෙන දෙයක් නෑ…
උඹට මං ආදරෙයි….
ඒකිට කලා වගේ…
සිය දහස් ගුණයක්…
නුඹ මගේ නිසා….
මං උඹේ නිසා….
රන්,
සමාවෙයන්…
අහු මුළු වල ඒ මතක…
ලාවට තිබ්බට…
ඒව මතක නෙවේ..
ජීවිතේ ලබපු අත්දැකීම් විතරයි…
මතක නිසා විඳෙව්වට..
අත්දැකීම් නිසා විඳවන්නෙ නෑ..
මං නුඹේ විතරයි…
වෙන කාගෙවත් නෙවේ…..
සත්තකින් මගේ ලෝකෙ නුඹ විතරයි….
මං නුඹට ම “විතරක්” ආදරෙයි…… ❤

Posted on 2016 May 25, in දැනෙන දේ. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: