බෙලෙකා

කාලෙක ඉඳන් බ්ලොග් කියවපු,අලුතෙන් ලියන්න ආපු එකෙක්.

 

මම කවුරුන්ද හොයනු වෙනුවට

ලියන දේ හොඳ නරක බලනු මැනැවී

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s