අලුත් කෙල්ලට….

ඒකි ගිය එක රිදුන තමයි..
හැබැයි එදා රිදුනට..
අද මට සතුටුයි…
මොකද,
ඒකි එදා නොගිය නම්,
අද මට ඔයාව හම්බවෙන්නෙ නැති නිසා..
එහෙම නැතුව,
වෙන දෙයක් නෑ…
උඹට මං ආදරෙයි….
ඒකිට කලා වගේ…
සිය දහස් ගුණයක්…
නුඹ මගේ නිසා….
මං උඹේ නිසා….
රන්,
සමාවෙයන්…
අහු මුළු වල ඒ මතක…
ලාවට තිබ්බට…
ඒව මතක නෙවේ..
ජීවිතේ ලබපු අත්දැකීම් විතරයි…
මතක නිසා විඳෙව්වට..
අත්දැකීම් නිසා විඳවන්නෙ නෑ..
මං නුඹේ විතරයි…
වෙන කාගෙවත් නෙවේ…..
සත්තකින් මගේ ලෝකෙ නුඹ විතරයි….
මං නුඹට ම “විතරක්” ආදරෙයි…… ❤